ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.: 122092848000

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

Σύμφωνα με την από 15.05.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά επτακόσιες πέντε χιλιάδες Ευρώ (705.000,00 €) που θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 2.350.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και θα είναι καταβλητέο σε μετρητά μέσα σε τέσσερεις (4) μήνες από τη λήψη της απόφασης, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Σχετικώς ορίστηκε ότι το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων θα πρέπει να ασκηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσης πρόσκλησης της Εταιρείας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. ή/και στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ενόψει των ανωτέρω το Δ.Σ. της εταιρείας απευθύνει δια της δημοσιεύσεως της παρούσας, πρόσκληση στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας όπως προβούν στην εξάσκηση του δικαιώματος τους στην απόκτηση νέων μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 18.08.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Π.Α.Ε.
Spiros Papathanasakis

Σχετικό αρχείο